کادرو | افزایش درآمد عکاس

Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

افزایش درآمد عکاس

تعرفه های جدید قابل پرداخت به عکاس

توسط کادرو

هم کادرویی های عزیز سلام
با توجه به اثرگذاری منفی شیوع کرونا ویروس در اغلب کسب و کارها و کاهش درآمد شما عزیزان، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ میزان دریافتی شما در تمام پکیج های عکاسی کادرو تا سقف ۱۳ ٪ افزایش خواهد یافت.

این افزایش شامل موارد زیر خواهد شد :
۱. حق الزحمه پروژه
۲. خرید فریم مازاد در پکیج های اقتصادی
۳. تمدید مدت زمان عکاسی

در کنار هم می توانیم کسب و کار رزرو آنلاین عکاسی را توسعه دهیم. 🙂

Alt Text


درخواست آنلاین نمونه کار خودکار

راحت آنلاین عکسهای منتخب پروژه رو برای نمونه کار کسب اجازه کنید.

توسط کادرو

امکان حدف عکس از گالری پروژه

ویژگی جدید داشبورد

توسط کادرو