کادرو | میزان دریافتی عکاس از پروژه های تبلیغاتی - صنعتی

Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

میزان دریافتی عکاس از پروژه های تبلیغاتی - صنعتی

تغییر قیمت موقت

توسط کادرو

با توجه به افزوده شدن پکیج های فروشگاه آنلاین ( دیجیکالایی ) و تغییر موقت میزان سهم کادرو در پروژه های تبلیغاتی - صنعتی، میزان دریافتی عکاس از پروژه ها با توجه به پکیج انتخاب شده از سوی کارفرما به شرح زیر است. شایان ذکر است تا اطلاع ثانوی از سوی تیم مدیریت ( که از همین طریق صورت خواهد گرفت ) ملاک عمل و محاسبه تمام پروژه های عکاسی تبلیغاتی - صنعتی، قیمت های مندرج در جدول زیر خواهد بود

موارد شایان توجه :
۱. افزایش میزان دریافتی عکاس درپکیج های اقتصادی و استاندارد
۲. در صورت انتخاب پکیج های فروشگاه آنلاین می بایست تمام موارد زیر توسط عکاس انجام شود :
- تمامی عکس ها دور بر شده و با بکگراند کاملاً سفید ( R255 G255 B 255 ) آپلود گردد
- تمامی عکس های می بایست با سایز 2500px × 2500px آپلود گردد
- در صورت عدم تایید عکس ها توسط دیجیکالا، می بایست تا تایید نهایی تمام ادیت های لازم توسط عکاس صورت پذیرد

Alt Text


درخواست آنلاین نمونه کار خودکار

راحت آنلاین عکسهای منتخب پروژه رو برای نمونه کار کسب اجازه کنید.

توسط کادرو

امکان حدف عکس از گالری پروژه

ویژگی جدید داشبورد

توسط کادرو