کادرو | آخرین به روزرسانی های کادرو

Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

Ic rss

سرویس جدید تغییر لوکیشن

تغییر سریع و راحت لوکیشن مندرج در پروژه توسط کارفرما

باید و نبایدهای جلب رضایت کارفرما

موارد حائز اهمیت و اثرگذار در آزادسازی مبلغ

روش های تحویل عکس در کادرو

تحویل عکس در کادرو می بایست طبق موارد مندرج در این آموزش باشد.

 

آموزش آپلود عکس در گالری

مراحل آماده سازی عکس در نرم افزار لایت روم

راه های ارتباط با ما

مسیرهای پیگیری موارد مربوط به عکاس یا کارفرما

توسط کادرو
 

سال نو رسیده مبارک

فروردین ماه ۱۴۰۰

توسط کادرو

درخواست آنلاین نمونه کار خودکار

راحت آنلاین عکسهای منتخب پروژه رو برای نمونه کار کسب اجازه کنید.

توسط کادرو
 

امکان حدف عکس از گالری پروژه

ویژگی جدید داشبورد

توسط کادرو

عکاس، دادگاهی می شود …

ماجرا از یک اوریگامی شروع شد، عکس گلی که در پوستر استفاده شده است.

توسط تیم حقوقی کادرو
 

افزایش درآمد عکاس

تعرفه های جدید قابل پرداخت به عکاس

توسط کادرو

تکمیل پروفایل

یکی از اثرگذارترین موارد در انتخاب شما توسط کارفرما برای پروژه عکاسی، مشاهده نمونه کارهای جذاب با استانداردی نسبی است.

توسط کادرو