کادرو | آخرین به روزرسانی های کادرو

Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

Ic rss

درخواست آنلاین نمونه کار خودکار

راحت آنلاین عکسهای منتخب پروژه رو برای نمونه کار کسب اجازه کنید.

توسط کادرو

امکان حدف عکس از گالری پروژه

ویژگی جدید داشبورد

توسط کادرو

عکاس، دادگاهی می شود …

ماجرا از یک اوریگامی شروع شد، عکس گلی که در پوستر استفاده شده است.

توسط تیم حقوقی کادرو
 

افزایش درآمد عکاس

تعرفه های جدید قابل پرداخت به عکاس

توسط کادرو

تکمیل پروفایل

یکی از اثرگذارترین موارد در انتخاب شما توسط کارفرما برای پروژه عکاسی، مشاهده نمونه کارهای جذاب با استانداردی نسبی است.

توسط کادرو
 

تبلیغاتی یا زمینه سفید؟

تفکیک رشته های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی ( اصطلاحاً زمینه سفید )

توسط کادرو

میزان دریافتی عکاس از پروژه های تبلیغاتی - صنعتی

تغییر قیمت موقت

توسط کادرو
 

۰ تا ۱۰۰ انجام پروژه

باید و نبایدهای بررسی درخواست، انجام پروژه و تحویل عکس ها

توسط کادرو

اخراج عکاس خاطی

توسط کادرو
 

عکاس منتخب آبان ۹۸

نسیم ریاضتی

عکاس منتخب مهر ۹۸

ریحانه عسگری